ޚަބަރު

ސުލްޙައަށް ޙަސީބު އިސްމާޢީލް ގޮވާލައްވައިފި

20 ޑިސެމްބަރ 2018

ނިލަންދޫގައި މިވަގުތު އޮތް ދެކޮޅުވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުން ވަރަށް މުހިއްމުކަމުގައި ވިދާޅުވެ ނިލަންދޫގެ ޞުލްޙައަށް ޙަސީބު އިސްމާޢިީލް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިރޭ މިކަމަށް ގޮވާލައްވައި ޙަސީބު ކުރެއްވި [ވިދާޅުވޭ]

އެތަންމިތަނުން

ބަލަންވީ ތިމާއަށް ނުވަތަ ތިމާމެންނަށް ނިލަންދޫއަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ – ނަޞްރުﷲ ޖަލީލް

31 އޮކްޓޯބަރ 2018

ފަރުދީގޮތުންވެސް ޖަމަޢީގޮތުންވެސް ބަލަންވީ ތިމާއަށް ނޫނީ ތިމާމެންނަށް ނިލަންދޫއަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ ކަމުގައި ނަޞްރުﷲ ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެފްބީ ނިލަންދޫ ގްރޫޕްގައި އޭކޭ [ވިދާޅުވޭ]