ދީނީ

ސައްދާމް ޝަހީދުކޮށްލިތާ 10 އަހަރު ފުރުނުއިރު ފަހު ވަޞިއްޔަތަކީ “ފަލަސްތީނަކީ ޢަރަބިންގެ ބިމެއް”

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އިސްލާމީ ތާރީޚުދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ މުޖާހިދުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ޢިރާޤުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޞައްދާމް ޙުޞައިންގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުވެސް އެމަނިކުފާނުވަނީ ހިތްވަރުފުޅުގަދަ ކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާ [ވިދާޅުވޭ]