ޚަބަރު

އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ޓީމެއް ނިލަންދޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ

5 އޮކްޓޯބަރ 2016

ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށް ދިނުމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ޓީމެއް ނިލަންދޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ. އެގިފައިވާ ގޮތުގައި މިޓީމު ނިލަންދޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނީ 1 [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކޮލަމް އުދަރެސް: ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ނަމޫނާ ކައުންސިލެއް

2 އޮކްޓޯބަރ 2016

“ޒުވާނުން ކުޅިވަރުކުޅެން ހޯލެއް ލިބިދާނެތަ؟ ކުޅިވަރުކުޅޭ ސާމާނުކޮޅެއް ލިބެން އެބަހުރި” މިއީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަރިހުގައި މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ އެއްދުވަހެއްގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ގަދަކަމުން އެހެން ރަށްތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރާނެ – ޑރ.ޚަލީލު

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.އަތޮޅު އެއްވެސް ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނެއް ގަދަކަމުން އެހެން ރަށްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން މި ސަރުކާރުން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޑރ.ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

“ފ.އަތޮޅު މިއަދު އޮންނަންވާނީ ދަރަނބޫދޫއާއިއެކު” ޑރ. ޚަލީލް

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މިއަދަކީ އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ޒޯން 5 ގެ ފައިނަލް ކުޅޭ ދުވަސްކަމަށްވެފައި، އެއްކޮޅުން ބައްދަލުކުރާ ޓީމަކީ ފ.ދަރަނބޫދޫގެ ޓީމެއް ކަމަށްވުމުން، ފ.އަތޮޅު މިއަދު އޮންނަންވާނީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ދަރަނބޫދޫގައި ހަދާ އިންޑޯ ހޯލުގެ މަސައްކަތަށް ވެލްޑަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިޔަށް: ޑރ.ޚަލީލް

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި ޒުވާނުން ގުޅިގެން އެރަށުގައި ތަރައްޤީކުރާ އިންޑޯހޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެލްޑަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅުގެ ކުރީގެ އަތޮޅުވެރިޔާ ޒަކަރިއްޔާ ޙަމީދު ނިޔާވެއްޖެ

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޒަކަރިއްޔާ ހަމީދު އަވަހާރަވެފައި ވަނީ، އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން، މިއަދު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ފ. ބިލަތްދޫގަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވި އިރު އުމުރުފުޅަކީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޕީޕީއެމްގެ ވަފުދެއް ފ.އަތޮޅަށް

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ވަފުދެއް ސެޕްޓެމްބަރ 22 ވަނަ ދުވަހު ފ.އަތޮޅަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕީޕީއެމް އިން ފ.އަތޮޅަށް ކުރަމުންދާ މި [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ކޯލާ އައުނު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބީސީ ހޯދައިފި

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަޟްޙާޢީދުގައި ދަރަބޫދޫގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ކޯލާ އައުނު 7 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެރަށު ބީސީ ސްޕޯޓްސް ހޯދައިފި އެވެ. ބީސީ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 5