hariyanqnetballcup2016sfdfdf
ޚަބަރު

ހަރިޔަން ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޓްރޮފީ އަދި މެޑެލްތައް އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާކޮށްފި

10 ނޮވެންބަރ 2016

ދަރަބޫދޫ ޒުވާނުންގެ ކްލަބުން އިސް ނަގައިގެން، ދަރަބޫދޫ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އާއި، ދަރަބޫދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދަރަބޫދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ހަރިޔަން ނެޓްބޯޅަ ކަޕް7” މުބާރާތުގެ [ވިދާޅުވޭ]

dhara3254
ޚަބަރު

ދަރަބޫދޫ ސްޕޯޓްސް ހޯލުގެ މަސައްކަތަށް އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ބޮޑު އެހީއެއް ވެދީފި

26 އޮކްޓޯބަރ 2016

ދަރަބޫދޫގައި ހަދަމުންދާ ސްޕޯޓްސް ހޯލުގެ މަސައްކަތަށް އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ފައިސާގެ ބޮޑު އެހީއެއްވެދީ، އެފައިސާ އެރަށު ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ދަރަބޫދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ [ވިދާޅުވޭ]

dharaschool2454
ޚަބަރު

ދަރަބޫދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ އާ ޢިމާރާތް ހިޔާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

14 އޮކްޓޯބަރ 2016

ދަރަބޫދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ އާ ޢިމާރާތް ހިޔާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން، ދަރަބޫދޫ ރަށު ކައުންސިލުން  އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ. އެމަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ގެޒެޓްގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައި އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

faci45
ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރަކާއި އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

12 އޮކްޓޯބަރ 2016

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރަކާއި އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ. ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ ފައިނޭންސް، އެކައުންޓިންގ އެންޑް ބިޒްނަސް، އޭސީސީއޭ، އިކޮނޮމިކްސް، މެތަމެޓިކްސް، [ވިދާޅުވޭ]

dharasportshall545
ކުޅިވަރު

ދަރަބޫދޫގައި ހަދަމުންދާ ސްޕޯޓްސް ހޯލަށް އެހީއެއް ލިބިއްޖެ – އޭކޭ ފައުންޑޭޝަން

10 އޮކްޓޯބަރ 2016

ދަރަބޫދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގައި ހަދަމުންދާ ސްޕޯޓްސް ހޯލު ބިނާ ކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 35،000 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް، އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

mpkhaleel664
ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރެވޭނޭ ވަރުގެ ބޭފުޅަކު ޕީޕީއެމްގައި ނެތް – އެމްޕީ ޚަލީލު

7 އޮކްޓޯބަރ 2016

ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރެވޭނޭ ވަރުގެ ބޭފުޅަކު ޕީޕީއެމްއިން ނުނިކުންނާނެ ކަމަށް ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެންބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

އޮޑިޓް އޮފީސް ހުންނަ ފިނޭންސް ބިލްޑިންގ
ޚަބަރު

އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ޓީމެއް ނިލަންދޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ

5 އޮކްޓޯބަރ 2016

ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށް ދިނުމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ޓީމެއް ނިލަންދޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ. އެގިފައިވާ ގޮތުގައި މިޓީމު ނިލަންދޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނީ 1 [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4