ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ދާއިރާ 2019 ގެ ގޮނޑިއަށް މުޞްޢަބް މުޙައްމަދު ވާދަކުރަނީ

31 އޮކްޓޯބަރ 2018

ކުރިއަށް އޮތް އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް ފ.ދަރަނބޫދޫ ދަނބުފަށުވިގޭ މުޞްޢަބު މުޙައްމަދު ނިކުންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރި ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ ވިލާއާދަމް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން ކެތްމަދުވެފައި

6 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ހޮވިގެންދިޔަ ފ.ނިލަންދޫ ގްރީންހެވަން އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް މުޅި ނިލަންދޫ ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފ.ދަރަނބޫދޫއާއި ފީއައްޔަށް ސިންކް ޕެނަލް ފޮނުވަނީ

24 ޖޫން 2017

ފެނަކައިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތްދޭ ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ ވަރުގަދަ ކޮށް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ހަރުދަނާކޮށް ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގަމުންދާ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ފ.ދަރަނބޫދޫއާއި ފ.ފީއަލީގެ [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

ތިން އަހަރުތެރޭ ދަރަނބޫދޫއަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ބަހުސަކަށް

21 މެއި 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް ފާހަގަކުރެވެނީ ސޯޝަލްމީޑިއާއާއި ވަރަށް ދޯޅު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ސޯޝަލް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޕިކަޕެއް ގަނެފި

27 ޖެނުއަރީ 2017

ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން ވެދެއްވި ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީގައި ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުން ޕިކަޕެއް ގަނެފިއެވެ. ނިލަންދެ.ކޮމްއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ދަރަނބޫދޫއަށް [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 5