ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މަޖީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

16 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޢަބުދުލް މަޖީދު ޢަލީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކައުންސިލަރުގެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އިސްތިޢުފާ [ވިދާޅުވޭ]

އެއަރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ ސަރވޭ ހެދުމުގައި
ޚަބަރު

އެއަރޕޯޓް އަޅާ ސަރަޙައްދުގެ ސަރވޭ ފަށައިފި

7 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ސަރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 6 ބޭފުޅުންގެ ޓީމެއް ނިލަންދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ އިއްޔެގެ [ވިދާޅުވޭ]

އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫޢުއާއި ގުޅޭގޮތުން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން
ޚަބަރު

އެއަރޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

7 އޭޕްރީލް 2017

ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓްގެ އީއައިއޭ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސަރވޭގެ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ރޭ 8:30 ގައި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ [ވިދާޅުވޭ]

އީޕީއޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި

6 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫގައި ހެދުމަށް ސަރުކާރުން އިޢުލާންކުރައްވާފައިވާ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތަކާގުޅޭ ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން އެންވައިރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. އީއައިއޭ ހެދުމަށް [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް
ނިލަންދޫ

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ނިލަންދޫ ޓީމަށް ޖާޒީބައެއް ޙަވާލުކޮށްފި

4 އޭޕްރީލް 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބުދުﷲ ޚަލީލުގެ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން މިއަދު ފަށާ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ފ.އަތޮޅު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ޖާޒީ ބައެއް ރޭ [ވިދާޅުވޭ]

IMG_20170401_092621
ޚަބަރު

އެފްއޭއީސީގެ ބިޒްނަސް ފެއަރ އިއްޔެ ބާއްވައިފި

2 އޭޕްރީލް 2017

ވިޔަފާރީގެ ހުނަރުތައް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމަރުކަޒުގެ ބިޒްނަސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އިސްނަގައިގެން ބިޒްނަސް ފެއަރއެއް އިއްޔެ ބާއްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނުން ފެށިގެން [ވިދާޅުވޭ]

IMG_20170401_135006
ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅައިފި

2 އޭޕްރީލް 2017

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފ.ނިލަންދޫގައި ހަދަމުންގެންދާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕާޓެއްގެ އެހީގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މި މަސައްކަތުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން (ފޮޓޯ:މިހާރު)
ޚަބަރު

ފ.ނިލަންދޫއާއިއެކު އިތުރު ހަތަރު ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން މެލޭޝިޔާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

7 މާރޗް 2017

ފ.ނިލަންދޫގެ އިތުރު އިތުރު ހަތަރު ރަށެއްގައި އެއަރޕޯޓް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު މެލޭޝިޔާގެ ގްރިފޯން އެނަރޖީ ކޯޕަރޭޝަންއާއި މިއަދު ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫގެ އިތުރުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނެނީ ހދ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

“ނޫސްވެރިން” މަސައްކަތްކުރީ އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން ވިއްކަން

2 މާރޗް 2017

އިއްޔެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ނިލަންދޫއަށް ދިޔަ މޯލްޑިވްސް އިންޑިޕެންޑެންޓްގެ ދެ ނޫންވެރިން ކަމަށް ބުނާ، މުޙަންމަދު އާއި މޫސަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކަންކަމަށް [ވިދާޅުވޭ]

ޑރ.ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އަޙްމަދު (ފޮޓޯ:އެފްބީ)
ޚަބަރު

ޑރ. ޢަބުދުލްޢަޒީޒަށް މަތީ ދަރަޖައިގެ ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި

1 މާރޗް 2017

ފ.ނިލަންދޫ އަތިރީގޭ ޑރ.ޢަބުދުލް ޢަޒީޒް އަހްމަދު ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި އެންމިންގަޑެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ. ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 5 15