ޚަބަރު

ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީ ސްކޫލްގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ޕްރީސްކޫލެއް ނިލަންދޫގައި ހުޅުވައިފި

18 ޖެނުއަރީ 2018

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުފެށިގެންދިޔައީ ނިލަންދޫގައި ‘ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީ ސްކޫލް’ ގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ޕްރީ ސްކޫލެއް ހުޅުވިގެންނެވެ. ބަގީޗާގޭގެ 1 ވަނަ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނަރުދަމާ ނިޒާމު ”ކުޑަ ދުވަހެކޭ އެއްގޮތްވާނެ“: ޝިޔާމް

6 ޖެނުއަރީ 2018

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް މިހާރު “ކުޑަ ދުވަހެކޭ އެއްގޮތްވާނެ” ކަމަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސުޕަވައިޒަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އޭނާ މިގޮތަށް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ބާ ދަގަނޑަށް ދޫކޮށްލާފަހުރި ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަދައިފި

27 ޑިސެމްބަރ 2017

ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 40 ކިލޯވޮޓްސް އާއި 5 ކިލޯވޮޓްސްގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ބާދަނގަޑަށް ދޫކޮށްލާފައިވަނިކޮށް ނިލަންދޫ ރަށު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ރަށުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ގިނައީ ޒުވާނުން –  ޖަލީލު

26 ނޮވެންބަރ 2017

ކުރިން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ ހަރު މީހުން ވެރިންނަށް ތިއްބަސް، ނިލަންދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ގިނައިން ފެނިގެންދަނީ މިހާރު ޒުވާނުން ކަމަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ ޢާއިލާ ބަލަހައްޓާ ޒުވާނުންތަކެއް ދެކެން ބޭނުން – އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު

25 ނޮވެންބަރ 2017

އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ އަމިއްލަ ޢާއިލާ ބަލަހައްޓާ ޒުވާނުންތަކެއް ނިލަންދޫ އިން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޑރ.ޚަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހުކުރު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު ނިލަންދޫ ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

25 ނޮވެންބަރ 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޑރ.ޚަލީލު ނިލަންދޫ ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޕީޕީއެމް ނިލަންދޫ ޖަގަހައިގަ ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު ވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ޢިމާރާތް ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ކުއްޔަށް ދީފި

9 އޮގަސްޓް 2017

ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތް ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ރަމްޒީ ކުއްޔަކަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އިރުމަތީ މައިޒާން ހަދާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރަން ފަށައިފި

21 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި މައިޒާން ހަދާ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުގެ މި މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ރަށުގެ ބައެއްފަރާތްތަކާއި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕަށް ޓީޗަރަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

16 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫގައި ހުރި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕަށް ރިސޯސް ޓީޗަރަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުން ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް އޮތް ފަރާތެއްނަމަ، [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުން 28 ޖުލައިގައި ބާއްވަނީ

15 ޖުލައި 2017

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއެކު ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާގޮތަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން، އެ ބައްދަލުވުމުގައި 2018 ވަނަ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 5 18