Uncategorized

ނިލަންދޫ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

25 މެއި 2017

ނިލަންދޫގެ އެކި ޢުމުރުފުރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން ނިލަންދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި މިއަދު ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިތަކެތި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަލަށް [ވިދާޅުވޭ]

މަގު ފާރުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ޚަބަރު

ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ މަގުފާރުތައް ދޮވެ ސާފުކޮށްފި

19 މެއި 2017

ނލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރާއި އަދި އެނޫންވެސް ބައެއް ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ ވަށާ ރާނާފައިހުރި މަގުފާރުތައް ދޮވެ ސާފުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫގެ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، މި މަސައްކަތުގައި އިސްވެ [ވިދާޅުވޭ]

ލަތީފް (ކ)، ޢަލީ މުޙަންމަދު (މ)، ޖަލީލް(ވ)
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން 3 ވަނަ ލަތީފް އަށް

16 މެއި 2017

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ހޮވުނު 3 ވަނަ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ޢަބުދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު ހިމެނިއްޖެއެވެ. 3 ވަނަ އަށް ލަތީފް ހޮވިފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

bokijalle00
ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު: ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރާނީ ކާކު؟

9 މެއި 2017

ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވެސް ނިމުނީ އެވެ. ބޮޑު ތަފާތަކުން މުޙައްމަދު ޖަލީލު އަޙުމަދު އާއި ޢަލީ މުޙައްމަދު ގޮނޑި ކަށަވަރު ކޮށްފި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޖަލީލްއާއި ޢަލީ ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުކޮށްފި

8 މެއި 2017

ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޢަލީ މުޙަންމަދުއާއި މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓް މުޙަންމަދު ޖަލީލް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކުން މުޙަމަދު ޖަލީލަށް 652 ވޯޓް [ވިދާޅުވޭ]

2072
ޚަބަރު

އެމްއެންޑީއެފްގެ އަހަރީ ފޮޓޯ މައުރަޒް މިއަހަރު ނިލަންދޫގައި ބާއްވަނީ

21 އޭޕްރީލް 2017

ސިފައިންގެ 19 ވަނަ ފޮޓޯ މަޢުރަޒު އާއިލީ ހަވީރަކާއެެކު މާދަމާ ފ.ނިލަންދޫގައި ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި މައުރަޒު ކުރިއަށްދާނީ. މާދަމާ އަދި އަނެއް ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މަޖީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

16 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޢަބުދުލް މަޖީދު ޢަލީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކައުންސިލަރުގެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އިސްތިޢުފާ [ވިދާޅުވޭ]

އެއަރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ ސަރވޭ ހެދުމުގައި
ޚަބަރު

އެއަރޕޯޓް އަޅާ ސަރަޙައްދުގެ ސަރވޭ ފަށައިފި

7 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ސަރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 6 ބޭފުޅުންގެ ޓީމެއް ނިލަންދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ އިއްޔެގެ [ވިދާޅުވޭ]

އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫޢުއާއި ގުޅޭގޮތުން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން
ޚަބަރު

އެއަރޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

7 އޭޕްރީލް 2017

ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓްގެ އީއައިއޭ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސަރވޭގެ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ރޭ 8:30 ގައި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ [ވިދާޅުވޭ]

އީޕީއޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި

6 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫގައި ހެދުމަށް ސަރުކާރުން އިޢުލާންކުރައްވާފައިވާ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތަކާގުޅޭ ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން އެންވައިރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. އީއައިއޭ ހެދުމަށް [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 5 16