ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް، އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރަންޖެހޭ

12 ނޮވެންބަރ 2018

ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި އަދި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް އާލާތްތައް ހިމަނައިގެން ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީސްކޫލުން ދެ ސްކޮލަރޝިޕް ތަޢާރަފްކޮށްފި

11 ނޮވެންބަރ 2018

ފ.ނިލަންދޫގައި ހިންގާ ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީސްކޫލުން އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު މޫސާ ސްކޮލަރޝިޕްއާއި އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ޙަމީދު ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ނަމުގައި 2 ސްކޮލަރޝިޕް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.   އަލްމަރުޙޫމާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ނިލަންދޫގައި މަސްރޭހެއް

10 ނޮވެންބަރ 2018

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފ.ނިލަންދޫގައި މަސްރޭހެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މަސްރޭހުގައި 2 ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ހިއްވަރު ޓީމާއި މައިނާ ޓީމުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވީ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ބޮޑު ގޮނޑެއް ޗާލު ޕާކަކަށް ހަދަނީ

4 ނޮވެންބަރ 2018

ނިލަންދޫގެ ކުރީގެ ކުނި ގޮނޑު ސާފުކޮށް އެތަނަކީ ހިއްފަސޭހަ ޕާކަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ރަށު ކައުންސިލް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޚަރަދުކުރަނީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް

2 ނޮވެންބަރ 2018

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ޚަރަދުތައް ކުރަމުން ގެންދަނީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންކަމަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ދާއިރާ 2019 ގެ ގޮނޑިއަށް މުޞްޢަބް މުޙައްމަދު ވާދަކުރަނީ

31 އޮކްޓޯބަރ 2018

ކުރިއަށް އޮތް އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް ފ.ދަރަނބޫދޫ ދަނބުފަށުވިގޭ މުޞްޢަބު މުޙައްމަދު ނިކުންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރި ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ ވިލާއާދަމް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ވިމެން އޮން ބޯޑުގެ އޭޖެންޓަކަށް ޒީނާ

29 އޮކްޓޯބަރ 2018

ވިމެން އޮން ބޯޑުގެ ދުރުންދޭ ޓްރެއިނިންތައް ދިނުމަށް ފ.އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޭޖެންޓަކަށް ފ.ނިލަންދޫ މިނާ ޒީނާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ވިމެން އޮން ބޯޑުގެ އެފްބީ ޕޭޖުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަން އިން ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށްފި

28 އޮކްޓޯބަރ 2018

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ.ޢަބުދުﷲ ޚަލީލުގެ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންއިން ފ.ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު އައިޓަމްތަކެއް އެޕާކުގައި އިއްޔެ ބަހައްޓައިފިއެވެ. އޭކޭއެފް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންއިން ފ.ނިލަންދޫގައި އަޅާ އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

27 އޮކްޓޯބަރ 2018

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ގެ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންއިން ނިލަންދޫގައި ހަދަމުންއަންނަ އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ހުރިހާ އުމުރު ފުރާއެއްގެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 18