އަޙްމަދު ޢަލީ (ކަނާތްފަރާތުން ފުރަތަމަ) ބައްދަލުވުމެއްގައި
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އަނެއްކާވެސް އަޙްމަދު ޢަލީ

21 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އަޙްމަދު ޢަލީ އަނެއްކާވެސް ހޮވައިފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙަންމަދު ޚަލީލު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް އޭނާ އެ މަޤާމަށް ހޮއްވަވާފައިވަނީ އިއްޔެބޭއްވި [ވިދާޅުވޭ]

2016-07-20_16.38.50
ޚަބަރު

ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއްކުރަނީ

20 ޖުލައި 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަގެންދެއެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ ބޮޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެން.ވައި.ޖީ ހޯދައިފި

16 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށްދާ އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ 2016 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިލަންދޫ ޔޫތު ޖެނެރޭޝަން (އެން.ވައި.ޖީ) ހޯދައިފިއެވެ. އެން.ވައި.ޖީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ދަރަބޫދޫ ބީ.ސީފ. ނިލަންދޫގައި ބޭއްވި އޭކޭ [ވިދާޅުވޭ]

20160715_114404
ނިލަންދޫ

އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ގަދަ ހިފުމަށް ބީސީ ސްޕޯޓްސް އާއި އެންވައިޖީ

15 ޖުލައި 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ  ފައިނަލަށް ދަރަނބޫދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ބީސީ ސްޕޯޓްސް އާއި ނިލަންދޫ އެންވައިޖީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލްގެ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ޚަބަރު

ދެޖަލްސާ ބާއްވައިގެން ވެސް ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަަމަށް ބޭފުޅަކު ނުވި

13 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިޢޫފާ ދެއްވުމާގުޅިގެން، އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ދެވަނަ ޖަލްސާ ވެސް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި ނިމިއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭގަނޑު ކުޅެވޭގޮތަށްހަދަނީ

13 ޖުލައި 2016

ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭގަނޑު ކުޅެވޭގޮތަށް ލައިޓްޖެހުމަށް އިއްޔެ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ނިލަންދޫ ސްޓޭޑިއަމް ރޭގަނޑު ކުޅެވޭގޮތަށް ދިއްލުމަށް 18 މީޓަރުގެ އުސް ހަ މާސްޓުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙަންމަދު ޚަލީލް
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދާދި ދެންމެއަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

11 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޚަލީލު، ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް މިއަދު ހުށައަޅައިފި އެވެ. ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ޚަލީލު [ވިދާޅުވޭ]

2015 ގައި ބޭއްވި މިނިވަން 50 ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން
ނިލަންދޫ

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ފ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފ.ނިލަންދޫގަ ބާއްވަނީ

11 ޖުލައި 2016

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ގަ ފ.އަތޮޅުގެ ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ މެޗްތައް ފ.ނިލަންދޫގައި ކުޅޭގޮތަށް ފުޓް ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ގޮތަށް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ އިސްމާޢީލް ޢުމަރު ހޯދައިފި

7 ޖުލައި 2016

ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުން މިހުސްވި ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ އިސްމާޢީލް ޢުމަރު، ހަނދުވަރީވިލާ، ފ.ނިލަންދޫ ހޯދައިފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިސްމާޢީލް ޢުމަރުވަނީ ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ [ވިދާޅުވޭ]

1 13 14 15 16