ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހަވަޔަށް

13 ޖެނުއަރީ 2019

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިޙްގެ ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަސްތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ފަށަން ވިދާޅުވި ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޓްރަޔަލްއަށް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ 25 ސްކޫލްގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

މެންބަރ ޑރ. ޚަލީލް ޕީ.އެން.ސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

12 ޖެނުއަރީ 2019

ރައީސް ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައި އުފައްދާފައިވާ ޕާޓީ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްއަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

މިއުޅެނީ އިމާރާތުގެ މައްސަލައެއްނޫން. މިއުޅެނީ އަޅުގަނޑަށް ކެއްސެއްދިނުމުގެ މައްސަލައެއް – ޑރ. ޚަލީލް

10 ޖެނުއަރީ 2019

މިއުޅެނީ އިމާރާތުގެ މައްސަލައެއް އޮވެގެނެއްނޫންކަމާއި މިއުޅެނީ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެމަނިކުފާނަށް ކެއްސެއް ދެވޭނެގޮތެއް ނެތިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި ދާއިރާގެ މެންބަރ ޑރ. ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މަސްލަޙަތުއޮންނަ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫއިން ބަލިމީހަކު ހާލުބޮޑުވެގެން މާލެ ގެނެސްފި

10 ޖެނުއަރީ 2019

ނިލަންދޫއިން ބަލިމީހަކު ހާލު ބޮޑުވެ އެމަޖެންސީގައި މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ ގެނެސްފިއެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރގެ އެހީގައި މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ފ. ނިލަންދޫ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

24 ޑިސެމްބަރ 2018

ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއާއިގުޅޭ އެކިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ މުވައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް މިވަގުތު މާލެ ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޓީމުން ނިލަންދޫގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ސުލްޙައަށް ޙަސީބު އިސްމާޢީލް ގޮވާލައްވައިފި

20 ޑިސެމްބަރ 2018

ނިލަންދޫގައި މިވަގުތު އޮތް ދެކޮޅުވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުން ވަރަށް މުހިއްމުކަމުގައި ވިދާޅުވެ ނިލަންދޫގެ ޞުލްޙައަށް ޙަސީބު އިސްމާޢިީލް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިރޭ މިކަމަށް ގޮވާލައްވައި ޙަސީބު ކުރެއްވި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފި

12 ޑިސެމްބަރ 2018

ފ. ނިލަންދޫގައި ހިންގާ ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީސްކޫލުން ދާދިފަހުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އެއަރޕޯޓް ބަހުސް: ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައްވެސް ފެށުމަށް ވިސްނި. އެކަންނުވީ ޚަރަދު މާބޮޑުވީމަ – ޑރ ޚަލީލް

9 ޑިސެމްބަރ 2018

ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ 10 ރަށެއްގައި ފެށުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 2008 އިން ފެށިގެން ސާވޭ ކޮށްފައިކަމާއި ނަމަވެސް ސީޕްލޭންގެ އޮޕަރޭޓިންގ ކޯސްޓް މަތިވުމާއި ޓިކެޓްގެ އަގު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޓިކެޓް ޑރ. ޚަލީލަށް

3 ޑިސެމްބަރ 2018

ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާނެ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި މިހާރުގެ ވެސް މެންބަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމްއިން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫގައި އިތުރު ޕިކްނިކް އޭރިއާއެއް ތައްޔާރުކޮށްފި

13 ނޮވެންބަރ 2018

ފ.ނިލަންދޫގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ފެންޕްލާންޓް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ޕިކްނިކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ވަކި ސަރަހައްދެއް ތައްޔާރުކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޖަލީލް އެމަނިކުފާނުގެ ފޭސްބުކް [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 18