IMG_4461-678x381
ޚަބަރު

ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ޢިމާރާތް ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ކުއްޔަށް ދީފި

9 އޮގަސްޓް 2017

ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތް ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ރަމްޒީ ކުއްޔަކަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އިރުމަތީ މައިޒާން ހަދާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރަން ފަށައިފި

21 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި މައިޒާން ހަދާ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުގެ މި މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ރަށުގެ ބައެއްފަރާތްތަކާއި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕަށް ޓީޗަރަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

16 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫގައި ހުރި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕަށް ރިސޯސް ޓީޗަރަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުން ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް އޮތް ފަރާތެއްނަމަ، [ވިދާޅުވޭ]

coucil3
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުން 28 ޖުލައިގައި ބާއްވަނީ

15 ޖުލައި 2017

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއެކު ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާގޮތަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން، އެ ބައްދަލުވުމުގައި 2018 ވަނަ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙްކޮށްފި

8 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ މިރޭ އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބޭއްވި އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައެވެ. 21 [ވިދާޅުވޭ]

ރޭގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން (ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް)
ޚަބަރު

އަލިގަދަތަރި މުޙަންމަދުގެ ޝަރަފުގައި ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

7 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލްގެ ޝަރަފުގައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހަފްލާއެއް ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަފްލާއަށް މުޙަންމަދުގެ އާޢިލާގެ އިތުރުން ނިލަންދޫގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭމީހުނަށް ދަތިވާގޮތަށް އެއްގަލި ކުރިމަތީ މަގުގައި ހުރި ގާތައް ނަގައިފި

6 ޖުލައި 2017

އެއްގަލި ގޭގެ ކުރިމަތީ މަގުގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުމަށް ދަތިވާގޮތަށް ވަޅުލެވިފައިހުރި ގާތައް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ނަގައިފިއެވެ. މި އަދުގެ މަސައްކަތުން އެމަގުގައި [ވިދާޅުވޭ]

މުޙަންމަދު އިސްމާއިލްއަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޚަބަރު

އަލިގަދަ ތަރި މުޙަންމަދަށް އުފަން ރަށުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފި

6 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް، ގްރީން ހެވަން، ފ.ނިލަންދޫއަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް އޭނާގެ އުފަންރަށް، ފ.ނިލަންދޫއަށް ދިއުމުން މިއަދު ކިޔައިފިއެވެ.   ނިލަންދޫގެ ކުދިބޮޑު [ވިދާޅުވޭ]

19575385_720214884832515_7166397379666390552_o
ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން ކެތްމަދުވެފައި

6 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ހޮވިގެންދިޔަ ފ.ނިލަންދޫ ގްރީންހެވަން އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވުމަށް މުޅި ނިލަންދޫ ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 75 ޕަސެންޓު އުނިކޮށްދީފި

2 ޖުލައި 2017

މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ފ. ނިލަންދޫގެ ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލުތަކުން 75 ޕަސެންޓު އުނިކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 15