ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރެވޭނޭ ވަރުގެ ބޭފުޅަކު ޕީޕީއެމްގައި ނެތް – އެމްޕީ ޚަލީލު

7 އޮކްޓޯބަރ 2016

ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރެވޭނޭ ވަރުގެ ބޭފުޅަކު ޕީޕީއެމްއިން ނުނިކުންނާނެ ކަމަށް ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެންބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

6 އޮކްޓޯބަރ 2016

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

6 އޮކްޓޯބަރ 2016

އިނދިކޮޅު އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން އެދޭފަރާތްތަކަށް، އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެޕާޓީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް %78 ގޮނޑި އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް %23 ގޮނޑި

6 އޮކްޓޯބަރ 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ 78 އިންސައްތަ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާން ނިންމައި، އަނެއް 23 އިންސައްތަ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީ ހިމެނޭ ގޮތަށް މިސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުން އަންނަ މަހު 26ގައި ހުޅުވާލާނެ – އިލެކްޝަން

2 އޮކްޓޯބަރ 2016

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 26ގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ގަދަކަމުން އެހެން ރަށްތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރާނެ – ޑރ.ޚަލީލު

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.އަތޮޅު އެއްވެސް ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނެއް ގަދަކަމުން އެހެން ރަށްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން މި ސަރުކާރުން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޑރ.ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޕީޕީއެމްގެ ވަފުދެއް ފ.އަތޮޅަށް

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ވަފުދެއް ސެޕްޓެމްބަރ 22 ވަނަ ދުވަހު ފ.އަތޮޅަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕީޕީއެމް އިން ފ.އަތޮޅަށް ކުރަމުންދާ މި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުމުގެ އިޞްލާޙަށް ޑރ.ޚަލީލު ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

17 އޮގަސްޓް 2016

ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު، މިހާރު އޮތް ގޮތަށް މަޖުލީހުން ފާސްކުރަން  ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކައުންސިލުތަކުގެ އުމުރު ފަސް އަހަރަށް ބަދަލު ކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

7 އޮގަސްޓް 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އޮންނަ ތިން އަހަރުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތު [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4