ޚަބަރު

ޕީޕީއެމް އޮތީ ނިދާފައި، ޙަރަކާތްތެރިވާ ފެށީ އަދި ކިރިޔާ – ޑރ.ޚަލީލު

1 ނޮވެންބަރ 2016

ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް ހިންގެވުމާ އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ޕާޓީ އޮތީ “ނިދާފައި” ކަމަށާއި އެ ޕާޓީ ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށީ އަދިކިރިޔާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ނޮވެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް

28 އޮކްޓޯބަރ 2016

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައި، އެކަން އިލެކްޝަން ކޮމiޝަނުން އިޢުލާން ކޮށްފި އެވެ. އެކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ޢާއްމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، [ވިދާޅުވޭ]

ސިޔާސީ

ރައީސް މައުމޫނަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް – އެސްޖީ ޑރ.ޚަލީލު

19 އޮކްޓޯބަރ 2016

ރައީސް މައުމޫނަކީ ޕީޕީއެމްގެވެސް ރައީސް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ދާދިފަހުން ޢައްޔަން ކުރެއްވި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަދި ޑރ.ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު

17 އޮކްޓޯބަރ 2016

ވެރިކަން ހިންގާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (އެސްޖީ) މަޤާމަށް އެމްޕީ ޑރ.ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި މިރޭ ބޭއްވި އެޕާޓީގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޒު ކޮށްދިނުން އެދި އެމައްސަަލަ ކޯޓަށް ވައްދައިފިން – ޑރ.ޚަލީލު

14 އޮކްޓޯބަރ 2016

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެޕާޓީގެ މެންބަރުންތަކެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަށް އަމަލު ކުރަމުން ނުދާތީ ކޯޓުގެ އަމުރު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމުން ނެރެފައިވާ އިޢުލާނަށް ތަބާނުވުމަށް އެދިއްޖެ

13 އޮކްޓޯބަރ 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް ނެރެފައިވާ އިއުލާނަށް ތަބާނުވަން، އެޕާޓީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުންނާއި ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕާއި ކައުންސިލް މެންބަރުން [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

10 އޮކްޓޯބަރ 2016

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނިގޮތުގައި، މި ލިސްޓު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު (www.gazette.gov.mv) [ވިދާޅުވޭ]

ސިޔާސީ

ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ގުނަވަނަކީ ކައުންސިލް – އެމްޕީ ޑރ ޚަލީލު

9 އޮކްޓޯބަރ 2016

ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ އިސް ގުނަވަނަކީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ކަމަށާއި، ކައުންސިލް އެއްފަރާތްކޮށް ޕާޓީ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރަން އުޅުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ [ވިދާޅުވޭ]

ސިޔާސީ

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭތޯ ނަޝީދު އދ އަށް

8 އޮކްޓޯބަރ 2016

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިންސާނީ އަދި މަދަނީ ހައްގުތަކެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ހައްގުތައް އެމަނިކުފާނަށް އަނބުރާ ހޯދައިދޭން އެދި އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4