20160819_120900
ރިޕޯޓް

ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މަސްމާރުކޭޓް ވީރާނާވަނީ

25 އޮގަސްޓް 2016

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް މިއަހަރުތެރޭގައި ނިންމައި ނިންދޫ ކައުންސިލާއި މީގެ ފަސްވަރަކަށް މަސްކުރިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްމާރުކޭޓް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ވީރާނާވާންފަށައިފިއެވެ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރި ނަމަވެސް، [ވިދާޅުވޭ]

pickup
ރިޕޯޓް

ޕިކަޕްގަންނަން ލިބުނު ފައިސާ “ގެއްލި”، ޕިކަޕްވެސް “ގެއްލިފައި”

11 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ސަރުކާރުން ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް 3 ލައްކަރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ، ޕިކަޕް ގަތުމަށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި [ވިދާޅުވޭ]

NJA
ނިލަންދޫ

ރަށުގައި ދެވޭ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތް – އާންމުންގެ ބޮޑު ހިއްސާއަކާއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތެއް

10 އޮގަސްޓް 2016

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން މަދު ޗެނަލް ތަކަކާއެކު ފެށީ ނިލަންދޫގެ ކޭބަލް ޚިދުމަތަކީ އޭރުވެސް ނިލަންދޫގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އެކަމަށް އެދިއެދި ތިބި ޚިދުމަތެކެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ފ.ނިލަންދޫ
ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫއަށް ހަގީގީ ތަރައްޤީ އަންނަމުންދޭބާ!”

9 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫއަށް ހަގީގީ ތަރައްޤީ އަންނަމުންދޭބާ!” މި މައުޟޫގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު ލިޔަން ފަށާފައިވާ ރިޕޯޓުގެ މި ހަފްތާގެ އަދަދުގައި މި އަލިއަޅުވާލަނީ ތަރައްގީއަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސްތަކާއި ރަށުގެ [ވިދާޅުވޭ]

1381141925_87abbd8620_m
ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫއަށް ހަގީގީ ތަރައްގީ އަންނަމުންދޭބާ!

31 ޖުލައި 2016

އާބާދީއާއި ބިމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑުރަށް، ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއާމެދު ކުރެވޭ އުއްމީދުތައް ބޮޑެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ މިއަތޮޅަކީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މިޝްރޫތަކެއް [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3