ރިޕޯޓް

“ސިއްތިބީ މައިޒާން”: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނަމޫނާ މަސައްކަތެއް

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހެދި ސިއްތިބީ މައިޒާން ވެފައިމިވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ނިލަންދޫގައި ކުރެވިގެންދިޔަ ނަމޫނާ މަސައްކަތަކަށެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭންގައި [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

ތިން އަހަރުތެރޭ ދަރަނބޫދޫއަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ބަހުސަކަށް

21 މެއި 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް ފާހަގަކުރެވެނީ ސޯޝަލްމީޑިއާއާއި ވަރަށް ދޯޅު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ސޯޝަލް [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ފެރީ ލަފާ ވާޓަރު އަދި މުދާ ބާލާ ވާޓަރު އެއް ފަރުދަކަށް ހިބަކޮށްދީފައި؟!

27 ފެބުރުއަރީ 2017

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ވާޓަރު މީގެ ކުރިން ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔައީ ފ.އަތޮޅު ފެރީގައި ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ފަސޭހައަކަށް އަރާ ފޭބުމަށާއި މުދާބާލާ ޚާއްސަ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ސިޓީ: ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން

16 ނޮވެންބަރ 2016

އިރުއަރާފައި އިރުއޮއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ރަށު ކައުންސިލާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކޮށް، ރަށު ކައުންސިލާއި ގުޅޭގޮތުން އެކި ޝަކުވާތައް ކުރަމުންދާ ދުވަހެކެވެ. ނިލަންދޫގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ސިޓީ: ކަރަންޓް މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރަނީ އެއިރަކު ތިބޭ ބަޔަކު ފެންނަ ގޮތަކަށް

12 ނޮވެންބަރ 2016

ނިލަންދޫގައި މިހާރު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ލޯނުއެހީގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. މި ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރެއްވި އިރު ދިރާސާއެއް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ޚިދުމަތް [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

ފައިސާލިބުނަސް އާ ކުނިގޮނޑު ނުހެދި، ކައުންސިލް އިހުމާލުވެފައި

8 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މިވަގުތު ފ.ނިލަންދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ދުލުކުރިޔަށް ފުރަތަމަވެސް އަންނާނީ ނިލަންދޫ ކުނި ގޮނޑެވެ. ނިލަންދޫއަށް އަރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުނި ގޮނޑު [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3