ރިޕޯޓް

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ: ރައްޔިތުންގެ ހިތްތައް ނުތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއަށް

25 ނޮވެންބަރ 2018

ގއ. ވިލިނގިލީގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބްރާންޗް ފަޅާލައިފިއެވެ. ފުއައްމުލަކު ސިޓީގެ މީރާ އޮފީސް ފަޅާލައިފިއެވެ. އައްޑޫގެ ތިން ގެއަކަށް ގޭންގަކުން ހަމަލާތީ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީފިއެވެ. އައްޑޫގެ [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

ހުވާކުރެއްވިތާ 48 އަޑިއިރު، ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތަކެއް، ވެރިން ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގައި

20 ނޮވެންބަރ 2018

އާސަރުކާރު ހުވާކުރެއްވިތާ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތަކެއް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ދެ އަތޮޅެއްގައި ވަނީ ހިނގާފައެވެ. އެގޮތުން ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

ރައީސް އިބޫގެ ކެބިނެޓް ނަޒާހަތްތެރިތަ؟

19 ނޮވެންބަރ 2018

15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު އޭރުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް، އާދެ! މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިހް ސަން އޮންލައިންއަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް، އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރަންޖެހޭ

12 ނޮވެންބަރ 2018

ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި އަދި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް އާލާތްތައް ހިމަނައިގެން ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫގައި [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ޖުމްހޫރީވެރިކަން: ތަފާތު ތަޖްރިބާތަކެއްގެ ފެށުން!

11 ނޮވެންބަރ 2018

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ނޮވެންބަރު 11 ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަނީ ކީއްވެގެންކަން ދަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންހެއްޔެވެ؟ އަދި އެދުވަސް މުހިންމުވަނީ ކީއްވެގެންކަން ވިސްނެނީވެސް ކިތައް [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

މީހަކާއި ބެހޭގޮތުން ނުރަނގަޅު ވާހަކައެއް ދެއްކުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލިންތަ؟

27 އޮކްޓޯބަރ 2018

އިންސާނާ ދުނިޔޭގައި ތަފާތު އަމަލުތައް ކުރާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނައިން މީހުން ބުނެއުޅޭ ވާހަކައެއް ވެއެވެ. ‘އެއްވެސް މީހަކީ “ޕާފެކްޓް” މީހެއް ނޫނެވެ’. އާއެކެވެ. އެއްވެސް [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް: 3 އަހަރުން ނަގުދު 3.4 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

6 ޖެނުއަރީ 2018

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދުވަސްވަރުު ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުންނާއި ސަރުކާރުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ވެދެއްވާފައިވާ އެހީތަކުން 3.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާކަން ނިލަންދެއަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

100 ދުވަސްތެރޭގައި ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ކުރީ ކޮންކަމެއް؟

29 ނޮވެންބަރ 2017

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލަކީ “ވާވެފައިވާ” ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. އެކަމާއިގުޅިގެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމަށް ވީއްލުމާއި، ރަށަށް އެރުމާއެކު ކޯޑިނޭޓަރުގެއްލުން އަރަތަކަށް!

25 ނޮވެންބަރ 2017

ދައުލަތުން މުސާރަދީފައި ވަޒީފާތަކަށް އެކިމީހުން އައްޔަންކުރަނީ ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި އެކުގައެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އިންތިހާއަށް ރަނގަޅަށް އަދާކޮށް މަދަދުގާރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު، އަނެއްބައި ފަރާތްތަކުން [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3