ރިޕޯޓް

ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް: 3 އަހަރުން ނަގުދު 3.4 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

6 ޖެނުއަރީ 2018

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދުވަސްވަރުު ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުންނާއި ސަރުކާރުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ވެދެއްވާފައިވާ އެހީތަކުން 3.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާކަން ނިލަންދެއަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

މައިޒާނުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން
ރިޕޯޓް

100 ދުވަސްތެރޭގައި ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ކުރީ ކޮންކަމެއް؟

29 ނޮވެންބަރ 2017

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލަކީ “ވާވެފައިވާ” ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. އެކަމާއިގުޅިގެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޒުވާނުންގެ ދުވަހަށް ނިލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތައްޔާރު ކުރަމުން ގެންދަނީ.
ރިޕޯޓް

މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމަށް ވީއްލުމާއި، ރަށަށް އެރުމާއެކު ކޯޑިނޭޓަރުގެއްލުން އަރަތަކަށް!

25 ނޮވެންބަރ 2017

ދައުލަތުން މުސާރަދީފައި ވަޒީފާތަކަށް އެކިމީހުން އައްޔަންކުރަނީ ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި އެކުގައެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އިންތިހާއަށް ރަނގަޅަށް އަދާކޮށް މަދަދުގާރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު، އަނެއްބައި ފަރާތްތަކުން [ވިދާޅުވޭ]

ސިއްތިބީ މައިޒާން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރިޕޯޓް

“ސިއްތިބީ މައިޒާން”: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނަމޫނާ މަސައްކަތެއް

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހެދި ސިއްތިބީ މައިޒާން ވެފައިމިވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ނިލަންދޫގައި ކުރެވިގެންދިޔަ ނަމޫނާ މަސައްކަތަކަށެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭންގައި [ވިދާޅުވޭ]

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދަރަނބޫދޫގެ ތަރައްގީގައި ކުރެވިފައިވާ ބައެއް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް
ރިޕޯޓް

ތިން އަހަރުތެރޭ ދަރަނބޫދޫއަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ބަހުސަކަށް

21 މެއި 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް ފާހަގަކުރެވެނީ ސޯޝަލްމީޑިއާއާއި ވަރަށް ދޯޅު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ސޯޝަލް [ވިދާޅުވޭ]

ކާމިޔާބު 3 އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ފެރީ ލަފާ ފުރާ ސަރަޙައްދުގައި އަދި މުދާ ބާލާ ވާޓަރުގައި އަޅާފައި. މިކަން ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށް ބަދަލުވެފައި!
ނިލަންދޫ

ފެރީ ލަފާ ވާޓަރު އަދި މުދާ ބާލާ ވާޓަރު އެއް ފަރުދަކަށް ހިބަކޮށްދީފައި؟!

27 ފެބުރުއަރީ 2017

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ވާޓަރު މީގެ ކުރިން ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔައީ ފ.އަތޮޅު ފެރީގައި ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ފަސޭހައަކަށް އަރާ ފޭބުމަށާއި މުދާބާލާ ޚާއްސަ [ވިދާޅުވޭ]

nil_mas44
ނިލަންދޫ

ސިޓީ: ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން

16 ނޮވެންބަރ 2016

އިރުއަރާފައި އިރުއޮއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ރަށު ކައުންސިލާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކޮށް، ރަށު ކައުންސިލާއި ގުޅޭގޮތުން އެކި ޝަކުވާތައް ކުރަމުންދާ ދުވަހެކެވެ. ނިލަންދޫގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ސިޓީ: ކަރަންޓް މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރަނީ އެއިރަކު ތިބޭ ބަޔަކު ފެންނަ ގޮތަކަށް

12 ނޮވެންބަރ 2016

ނިލަންދޫގައި މިހާރު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ލޯނުއެހީގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. މި ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރެއްވި އިރު ދިރާސާއެއް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ޚިދުމަތް [ވިދާޅުވޭ]

1 2