ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދަރަނބޫދޫގެ ތަރައްގީގައި ކުރެވިފައިވާ ބައެއް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް
ރިޕޯޓް

ތިން އަހަރުތެރޭ ދަރަނބޫދޫއަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ބަހުސަކަށް

21 މެއި 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް ފާހަގަކުރެވެނީ ސޯޝަލްމީޑިއާއާއި ވަރަށް ދޯޅު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ސޯޝަލް [ވިދާޅުވޭ]

ކާމިޔާބު 3 އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ފެރީ ލަފާ ފުރާ ސަރަޙައްދުގައި އަދި މުދާ ބާލާ ވާޓަރުގައި އަޅާފައި. މިކަން ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށް ބަދަލުވެފައި!
ނިލަންދޫ

ފެރީ ލަފާ ވާޓަރު އަދި މުދާ ބާލާ ވާޓަރު އެއް ފަރުދަކަށް ހިބަކޮށްދީފައި؟!

27 ފެބުރުއަރީ 2017

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ވާޓަރު މީގެ ކުރިން ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔައީ ފ.އަތޮޅު ފެރީގައި ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ފަސޭހައަކަށް އަރާ ފޭބުމަށާއި މުދާބާލާ ޚާއްސަ [ވިދާޅުވޭ]

nil_mas44
ނިލަންދޫ

ސިޓީ: ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން

16 ނޮވެންބަރ 2016

އިރުއަރާފައި އިރުއޮއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ރަށު ކައުންސިލާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކޮށް، ރަށު ކައުންސިލާއި ގުޅޭގޮތުން އެކި ޝަކުވާތައް ކުރަމުންދާ ދުވަހެކެވެ. ނިލަންދޫގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ސިޓީ: ކަރަންޓް މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރަނީ އެއިރަކު ތިބޭ ބަޔަކު ފެންނަ ގޮތަކަށް

12 ނޮވެންބަރ 2016

ނިލަންދޫގައި މިހާރު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ލޯނުއެހީގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. މި ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރެއްވި އިރު ދިރާސާއެއް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ޚިދުމަތް [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ކުނި ގޮނޑު: މިތަނުގެ ސަބަބުން ބަލިތައް ފެތުރި ގިނަ ބަޔަކަށް ދަނި ތުރާވަމުން
ރިޕޯޓް

ފައިސާލިބުނަސް އާ ކުނިގޮނޑު ނުހެދި، ކައުންސިލް އިހުމާލުވެފައި

8 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މިވަގުތު ފ.ނިލަންދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ދުލުކުރިޔަށް ފުރަތަމަވެސް އަންނާނީ ނިލަންދޫ ކުނި ގޮނޑެވެ. ނިލަންދޫއަށް އަރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުނި ގޮނޑު [ވިދާޅުވޭ]

20160819_120900
ރިޕޯޓް

ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މަސްމާރުކޭޓް ވީރާނާވަނީ

25 އޮގަސްޓް 2016

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް މިއަހަރުތެރޭގައި ނިންމައި ނިންދޫ ކައުންސިލާއި މީގެ ފަސްވަރަކަށް މަސްކުރިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްމާރުކޭޓް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ވީރާނާވާންފަށައިފިއެވެ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރި ނަމަވެސް، [ވިދާޅުވޭ]

pickup
ރިޕޯޓް

ޕިކަޕްގަންނަން ލިބުނު ފައިސާ “ގެއްލި”، ޕިކަޕްވެސް “ގެއްލިފައި”

11 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ސަރުކާރުން ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް 3 ލައްކަރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ، ޕިކަޕް ގަތުމަށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި [ވިދާޅުވޭ]

1 2