ޚަބަރު

މާދަމާއަކީ ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް

25 ޖޫން 2017

މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ މާދަމާ ކަމަށް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ކަނޑައަޅައި އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އީދު ދުވަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް [ވިދާޅުވޭ]

ފ.ދަރަނބޫދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވުނު އިންޖީނުގެ
ޚަބަރު

ފ.ދަރަނބޫދޫއާއި ފީއައްޔަށް ސިންކް ޕެނަލް ފޮނުވަނީ

24 ޖޫން 2017

ފެނަކައިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތްދޭ ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ ވަރުގަދަ ކޮށް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ހަރުދަނާކޮށް ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގަމުންދާ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ފ.ދަރަނބޫދޫއާއި ފ.ފީއަލީގެ [ވިދާޅުވޭ]

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ކުރިމަތީ ހަދާފައިވާ ޕާކިން ޒޯން. (ފޮޓޯ: އެފްބީ)
ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ކުރިމަތީގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި

24 ޖޫން 2017

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ކުރިމަތީ އޮތް ހުސްބިމުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ކުރިމައްޗަށްވީ ފަރާތުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ހަދައި ޢާންމުންނަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް، މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި އަނެއް ދެ ބައިވެރިންނާއެކު
ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މުޙަންމަދު ދަތުރުކޮށްފި

24 ޖޫން 2017

ޕީއެސްއެމްއިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވަމުންގެންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނިގެން، މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް، ގްރީން ހެވަން، ފ.ނިލަންދޫ އެމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް [ވިދާޅުވޭ]

ޑރ. އާސިޔަތު ނަޢީމް ގްރެޖުއޭޝަނަށްފަހު އުފާފާޅުކުރައްވަނީ (ފޮޓޯ: އެފްބީ)
ޚަބަރު

އާސިޔަތު ނަޢީމް ޑަކްޓަރީ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރައްވައިފި

22 ޖޫން 2017

ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވާވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި އާސިޔަތު ނަޢީމް، ބީޗްސައިޑް، ފ.ނިލަންދޫ މެޑިކަލް ޑަކްޓަރު ކަމުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކުރައްވައިފިއެވެ. އާސިޔަތު ކިޔަވަމުން ގެންދެވި ކޯހުގެ ފައިނަލް އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ [ވިދާޅުވޭ]

ބޮޑުު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޚަބަރު

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަތަރި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކޮށްފި

22 ޖޫން 2017

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ފިތުރު ޢިދު ނަމާދު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 13 ރޯލު ސަތަރި ނިލަންދޫގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް ބޮޑު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އެޗްއެސްއެސްގެ ނަމުގައި މެޑިކަލް ސެންޓަރެއް ނިލަންދޫގައި ހުޅުވަނީ

22 ޖޫން 2017

ކުރިޔަށް އޮތް ޢީދު ބަންދަށްފަހު ފ.ނިލަންދޫގައި އެޗްއެސްއެސްގެ ނަމުގައި މެޑިކަލް ސެންޓަރެއް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. އެސެންޓަރު ހުޅުވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވަނީ ފ.ނިލަންދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ގެސްޓް ހައުސްގެ [ވިދާޅުވޭ]

No Picture
ޚަބަރު

އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް މިންނާ ރަޝީދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

22 ޖޫން 2017

މިންނާ ރަޝީދު، ހަތިކޮޅު، ފ.ނިލަންދޫ، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިންނާއާއިއެކު އިތުރު 2 ބޭފުޅަކުވެސް ވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގައި އަލަށްފަށާ ކޯސްތަކަށް އިޢުލާންކޮށްފި

20 ޖޫން 2017

2017ވަނަ އަހަރު ފ.ނިލަންދޫ ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފީގައި އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް އިއްޔެ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން 4 ކޯހެއް އިޢުލާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަލަށްފަށުމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒަށް މުދައްރިސެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

20 ޖޫން 2017

ފ.ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނެ ޤާރީއެއް ހޯދުމަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުން މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 5 22