ޚަބަރު

ރައީސް އިބޫއަށާއި ނައިބްރައީސް ފައިސަލްއަށް ޑރ. ޚަލީލް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

17 ނޮވެންބަރ 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރެއްވި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށާއި ނައިބް ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ފައިސަލް ނަސީމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

17 ނޮވެންބަރ 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 7 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި ނައިބު ރައީސް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ދިރާގު ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ނެޓްވާކުގެެ ފޮށިތައް ގުޅަން ފަށައިފި

17 ނޮވެންބަރ 2018

ފ.ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކުރާ ދިރާގު ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ނެޓްވާކްގައި ބޭނުންކުރާާ މަގުމަތީ ޖަންކްޝަންތައް ނެޓްވާކާއި ގުޅާލުުުުުުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ދިރާގުގެެ މުވައްޒަފެއް ހާމަކުރި ގޮތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫގައި އަޅާ އެންމެ ބޮޑު ޢިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޝީޓް އަޅައިފި

17 ނޮވެންބަރ 2018

ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޢިމާރާތްކުރާ މަލްޓިޕާޕަސް ޢިމާރާތުގެެ ފުރަތަމަ ޝީޓް އިއްޔެެ އަޅައިފިއެވެ. ނިލަންދެއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ މެދުރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީނަށްޓަކައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ފަޚުރުވެރިވެ ޝުކުރުވެރިވާނެ – ޑރ. ޚަލީލް

17 ނޮވެންބަރ 2018

ރައީސް ޔާމީންގެ ޒައާމަތުގައި އެކި ރޮނގު ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖެ ދެކެފައިވާ ކުރިއެރުންތައް މިހާ ކުރުމުއްދަތެއްގައި ދުވަހަކުވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފައިނުވާކަމާއި އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމީނަށްޓަކައި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫގައި އިތުރު ޕިކްނިކް އޭރިއާއެއް ތައްޔާރުކޮށްފި

13 ނޮވެންބަރ 2018

ފ.ނިލަންދޫގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ފެންޕްލާންޓް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ޕިކްނިކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ވަކި ސަރަހައްދެއް ތައްޔާރުކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޖަލީލް އެމަނިކުފާނުގެ ފޭސްބުކް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ދާއިރާތައް އިތުރުނުވާނެ އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅައިފި

12 ނޮވެންބަރ 2018

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް އިތުރު ނުވާ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާޙް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެ އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ހަލީލް އެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

މައްސަލަ އުޅެނީ ޖޭއެސްސީ އެކުލަވާލުމުގައި، ރިޒާގެ އެއް ނޫން: ޑރ.ޚަލީލް

12 ނޮވެންބަރ 2018

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާގެ ސަބަބުން ނޫން [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީސްކޫލުން ދެ ސްކޮލަރޝިޕް ތަޢާރަފްކޮށްފި

11 ނޮވެންބަރ 2018

ފ.ނިލަންދޫގައި ހިންގާ ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީސްކޫލުން އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު މޫސާ ސްކޮލަރޝިޕްއާއި އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ޙަމީދު ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ނަމުގައި 2 ސްކޮލަރޝިޕް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.   އަލްމަރުޙޫމާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލު ކުރަން ފަށައިފި

10 ނޮވެންބަރ 2018

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު 7000 މީހުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިއަދުއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 5 28