ޓޫރިޒަމް ސަރަޙައްދަށް އަމާޒްކޮށް އެމްޕީ ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް ހައްދަވާފައިވާ ޕްލޭން (ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް)
ޚަބަރު

ޓޫރިޒަމްއަށް ކަނޑައެޅި ބިމުގަ ހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ދޭނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލްގައި އެދެފި

25 ޖުލައި 2016

ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިލަންދޫގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތުނޑީ ސަރަޙައްދުގެ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ހަމަޖައްސާނެ ގޮތަކީ ކޮބާތޯ ބެލުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގައި [ވިދާޅުވޭ]

598568_10151322173435239_1498082959_n
ޚަބަރު

ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ އެސްޓީމޭޓް ބަލައިގަނެ، ސްޓޭޑިއަމްގައި ލައިޓްޖެހުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

21 ޖުލައި 2016

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށް ފ.ނިލަންދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ލައިޓް ޖެހުމާއި، ބިންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމާއި، ކާނުހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުޅުވާލައިފާވާ އެސްޓިމޭޓަށް ތިންފަރާތަކުން [ވިދާޅުވޭ]

އަޙްމަދު ޢަލީ (ކަނާތްފަރާތުން ފުރަތަމަ) ބައްދަލުވުމެއްގައި
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އަނެއްކާވެސް އަޙްމަދު ޢަލީ

21 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އަޙްމަދު ޢަލީ އަނެއްކާވެސް ހޮވައިފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙަންމަދު ޚަލީލު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް އޭނާ އެ މަޤާމަށް ހޮއްވަވާފައިވަނީ އިއްޔެބޭއްވި [ވިދާޅުވޭ]

2016-07-20_16.38.50
ޚަބަރު

ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއްކުރަނީ

20 ޖުލައި 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަގެންދެއެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ ބޮޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެން.ވައި.ޖީ ހޯދައިފި

16 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށްދާ އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ 2016 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިލަންދޫ ޔޫތު ޖެނެރޭޝަން (އެން.ވައި.ޖީ) ހޯދައިފިއެވެ. އެން.ވައި.ޖީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ދަރަބޫދޫ ބީ.ސީފ. ނިލަންދޫގައި ބޭއްވި އޭކޭ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ޚަބަރު

ދެޖަލްސާ ބާއްވައިގެން ވެސް ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަަމަށް ބޭފުޅަކު ނުވި

13 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިޢޫފާ ދެއްވުމާގުޅިގެން، އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ދެވަނަ ޖަލްސާ ވެސް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި ނިމިއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭގަނޑު ކުޅެވޭގޮތަށްހަދަނީ

13 ޖުލައި 2016

ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭގަނޑު ކުޅެވޭގޮތަށް ލައިޓްޖެހުމަށް އިއްޔެ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ނިލަންދޫ ސްޓޭޑިއަމް ރޭގަނޑު ކުޅެވޭގޮތަށް ދިއްލުމަށް 18 މީޓަރުގެ އުސް ހަ މާސްޓުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙަންމަދު ޚަލީލް
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދާދި ދެންމެއަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

11 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޚަލީލު، ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް މިއަދު ހުށައަޅައިފި އެވެ. ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ޚަލީލު [ވިދާޅުވޭ]

ކާނާގެ ޔާޤީންކަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަސްތައް
ޚަބަރު

ކާނާގެ ޔަޤީންކަން ޕްރޮގްރާގެ ދަށުން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ބޭނުންވާ ގަސް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

11 ޖުލައި 2016

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުން އިތުރުކޮށްގެން ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ ކާނާގެ ބާވަތްތައް އާލާކޮށް، ފުޑްސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ [ވިދާޅުވޭ]

1 21 22 23 24