ޚަބަރު

އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެން.ވައި.ޖީ ހޯދައިފި

16 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫގައި ކުރިއަށްދާ އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ 2016 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިލަންދޫ ޔޫތު ޖެނެރޭޝަން (އެން.ވައި.ޖީ) ހޯދައިފިއެވެ. އެން.ވައި.ޖީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ދަރަބޫދޫ ބީ.ސީފ. ނިލަންދޫގައި ބޭއްވި އޭކޭ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ޚަބަރު

ދެޖަލްސާ ބާއްވައިގެން ވެސް ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަަމަށް ބޭފުޅަކު ނުވި

13 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިޢޫފާ ދެއްވުމާގުޅިގެން، އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ދެވަނަ ޖަލްސާ ވެސް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި ނިމިއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭގަނޑު ކުޅެވޭގޮތަށްހަދަނީ

13 ޖުލައި 2016

ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭގަނޑު ކުޅެވޭގޮތަށް ލައިޓްޖެހުމަށް އިއްޔެ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ނިލަންދޫ ސްޓޭޑިއަމް ރޭގަނޑު ކުޅެވޭގޮތަށް ދިއްލުމަށް 18 މީޓަރުގެ އުސް ހަ މާސްޓުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙަންމަދު ޚަލީލް
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދާދި ދެންމެއަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

11 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޚަލީލު، ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް މިއަދު ހުށައަޅައިފި އެވެ. ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ޚަލީލު [ވިދާޅުވޭ]

ކާނާގެ ޔާޤީންކަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަސްތައް
ޚަބަރު

ކާނާގެ ޔަޤީންކަން ޕްރޮގްރާގެ ދަށުން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ބޭނުންވާ ގަސް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

11 ޖުލައި 2016

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުން އިތުރުކޮށްގެން ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ ކާނާގެ ބާވަތްތައް އާލާކޮށް، ފުޑްސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ [ވިދާޅުވޭ]

އިސްލާމް ދީނަށް ލިބިފައިވާ ސުލްޙަވެރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް
ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ސުލްހަވެރި ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމުގައި ޔުނެސްކޯއިން ކަނޑައަޅައިފި

8 ޖުލައި 2016

ޔުނެއިޓެޑް ނޭޝަންސް އެޑިއުކޭޝަނަލް، ސައެންސް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯރގަނައިސޭޝަން (ޔުނެސްކޯ) އިން ހެދި ހަމަސް ދުވަހުގެ ސާވޭ އަކަށްފަހު ދުނިޔޭގައި މީހުން ތަބައަވާ ދީން ތަކަށް ބަލާއިރު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ އިސްމާޢީލް ޢުމަރު ހޯދައިފި

7 ޖުލައި 2016

ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުން މިހުސްވި ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ އިސްމާޢީލް ޢުމަރު، ހަނދުވަރީވިލާ، ފ.ނިލަންދޫ ހޯދައިފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިސްމާޢީލް ޢުމަރުވަނީ ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޓީމްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް
ޚަބަރު

އޭކޭ ޗެލެންޖްކަޕް މިއަދު 16:00 ގައި ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެށޭނެ

5 ޖުލައި 2016

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދާއި ގުޅިގެން އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންއިން ބާއްވާ “އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕް 2016″، މިއަދު 16:00 ގައި ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވޭ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ފެށިގެން [ވިދާޅުވޭ]

1 21 22 23