ނަރުދަމާ ހޮޅި ގޮނޑުދޮށުން ފަޅައިގެން ގޮސްފައި
ޚަބަރު

ނަރުދަމާގެ އައުޓް ފްލޯ ފަޅައިގެން ގޮސް ރަށު ގޮނޑުދޮށަށް ނަޖިސް ފައިބަނީ

5 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މޫދަށް ނަޖިސް ފޮނުވާ ހޮޅި ގޮނޑުދޮށަށް ބޭރުވެފައި ހުރި ހިސާބުން ފަޅައިގެންގޮސް، ނަރުދަމާއިން ބޭރުކުރާ ނަޖިސް ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށަށް ފައިބަމުން އެބަދެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

image-0-02-01-4b71e752b5fcb3c950c6e7b17155f7bf0997cc2bb5e03cc8a9780826396160c3-V
ޚަބަރު

ތަޖްރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުތެއްގައި ފ.އަތޮޅުގެ ޓީމެއް ވ.އަތޮޅަށް

4 އޮގަސްޓް 2016

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތީން، ފ.އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓީމެއް މިއަދު ވ.އަތޮޅަށް ހިގައްޖެއެވެ. މި ތަޖްރިބާ ދަތުރުގައި ވ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ އަލަށްހަދާ ބަނދަރު
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރުހެދުމުގެ އީއައިއޭ ފާސްކޮށްފި

4 އޮގަސްޓް 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އީއައިއޭ މިއަދު މެންދުރެއްހާއިރު އީޕިއޭއިން ފާސްކޮށް އެކަމުގެ ލިޔުން މިއަދު ދޫކޮށްފިއެވެ. މިލިޔުން ދޫކުރުމާއެކު، ނިލަންދޫގެ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ އަލަށްހަދާ ބަނދަރު
ޚަބަރު

ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ އީއައިއޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތަށް ފޮނުވައިފި

2 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫގެ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އީއައިއޭއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތަށް އެދި އީޕީއޭއިން އީއައިއޭ ހެދި ކޮންސަލްޓަންޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފިއެވެ. އީޕީއޭއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި އޮފިޝަލަކު [ވިދާޅުވޭ]

މުސްތަޤްބަލްގައި ނިލަންދޫ އޮންނާނެ ގޮތުގެ ތަޞައްވުރެއް
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ސަރވޭކުރާ ޓީމް މި ހަފްތާގައި ނިލަންދޫއަށް ދަނީ

2 އޮގަސްޓް 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި ހަދާ ސަރަޙައްދީ އެއަރޕޯޓް ނިލަންދޫ ފަޅުގައި އަޅާނެ ސަރަޙައްދު ފާހަގަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިލަންދޫއަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗައިނާގެ ސަރވޭ ޓީމް މި ހަފްތާގައި ނިލަންދޫއަށް [ވިދާޅުވޭ]

medium_74865
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ “އެއާޕޯޓު” ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް ވަނީ

29 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުވަފެން ކަމުގައިވާ އެއާޕޯޓު އެޅުން ހަޤީގަތަކަށް ވުމުގެ ކުލަވަރު ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން އެއާޕޯރޓް ނިލަންދޫގައި އެޅުމަށް ކުރިއަށް އޮތް [ވިދާޅުވޭ]

july262016
ޚަބަރު

މިނިވަންކަމަކީ އެ މީހަކު ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް އުޅުމެއް ނޫން: ރައީސް

26 ޖުލައި 2016

މިނިވަންކަމުގެ މާނައަކީ ހިތުހުރިހާ ގޮތަށް އުޅުން ނޫން ކަމަށާއި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާނަމަ، އިގްތިސާދާއި ކުރިއެރުމަށް ލޮޅުން އަރާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

1 20 21 22 23 24