ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ (ފޮޓޯ: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް)
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓައިފި

28 ނޮވެންބަރ 2017

ފާއިތުވެދިޔަ 2 ކައުންސިލަށްވެސް ޙައްލުނުކުރެވުނު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް މިހާރުގެ ކައުންސިލުން ވެސް ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިލަންދު ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ޝާފިއުއަށް ހަނދާނީ ފިލާ ރައީސް ދެއްވަނީ
ޚަބަރު

ޝަހީދު ޖަވާދު ޢުމަރުގެ ހަނދާނީފިލާ ޝާފިއުއަށް

27 ނޮވެންބަރ 2017

ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަހީދު ޖަވާދު ޢުމަރުގެ ހަދާނީ ފިލާ ފ.ނިލަންދޫ ފާޒިރާމަންޒިލް އަޙްމަދު ޝާފިއު ޙާސިލްކުރައްވައިފިއެވެ. ޝާފިއު މި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ތެއު ފިހާރައިގެ އާމްދަނީން ބޮޑު ބައެއް “ގެއްލިފައިވާކަމަށް” ދައްކައިފި

26 ނޮވެންބަރ 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެއުފިހާރައިގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ތެއުފިހާރަ، އައްޑަނައިގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މިކަމެއް އެނގިފައި މިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އޮކްޓޫބަރު [ވިދާޅުވޭ]

23844377_771470599707654_7598540405773350239_n
ޚަބަރު

ރަށުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ގިނައީ ޒުވާނުން –  ޖަލީލު

26 ނޮވެންބަރ 2017

ކުރިން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ ހަރު މީހުން ވެރިންނަށް ތިއްބަސް، ނިލަންދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ގިނައިން ފެނިގެންދަނީ މިހާރު ޒުވާނުން ކަމަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ [ވިދާޅުވޭ]

????????????????????????????????????
ޚަބަރު

އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ ޢާއިލާ ބަލަހައްޓާ ޒުވާނުންތަކެއް ދެކެން ބޭނުން – އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު

25 ނޮވެންބަރ 2017

އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ އަމިއްލަ ޢާއިލާ ބަލަހައްޓާ ޒުވާނުންތަކެއް ނިލަންދޫ އިން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޑރ.ޚަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހުކުރު [ވިދާޅުވޭ]

23844406_771470519707662_9107264092480019793_n
ޚަބަރު

އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު ނިލަންދޫ ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

25 ނޮވެންބަރ 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޑރ.ޚަލީލު ނިލަންދޫ ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޕީޕީއެމް ނިލަންދޫ ޖަގަހައިގަ ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު ވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

Equipments to improve response capabilities during disasters
ޚަބަރު

ކާރިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފުރަތަމަ މަރުކަޒު ފ. ނިލަންދޫގައި

13 އޮކްޓޯބަރ 2017

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެދާނެ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފުރަތަމަ މަރުކަޒު ފ. ނިލަންދޫގައި މިހާރު [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރަ
ޚަބަރު

އޮޑިޓް 2016: އައްޑަނަ ފިހާރައިން 1.1 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއަށް އޮޑިޓަރުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރައިން 9 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް [ވިދާޅުވޭ]

IMG_4461-678x381
ޚަބަރު

ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ޢިމާރާތް ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ކުއްޔަށް ދީފި

9 އޮގަސްޓް 2017

ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތް ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ރަމްޒީ ކުއްޔަކަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މި [ވިދާޅުވޭ]

މަގުތަކަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. (ފޮޓޯ: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް)
ޚަބަރު

ފެންބޮޑުވާ މަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި

5 އޮގަސްޓް 2017

ނިލަންދޫގެ އިރުވައިކޮޅުގައި ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެއާއި މިއަދު އެ މަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 24