ޚަބަރު

ޚިޔާނާތުގެ އަޑި ހޯދަން އެމްއެމްއޭއިން ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

10 ޑިސެމްބަރ 2018

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތެރެ އިން ހިންގި ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެމްއެމްއޭގެ ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ނިލަންދޫ ސާފުކޮށްފި

9 ޑިސެމްބަރ 2018

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިޙްގެ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން އިއްޔެ ފ.ނިލަންދޫގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ފ.ނިލަންދޫ ސާފުކޮށްފިއެވެ. ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އެއަރޕޯޓް ބަހުސް: ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައްވެސް ފެށުމަށް ވިސްނި. އެކަންނުވީ ޚަރަދު މާބޮޑުވީމަ – ޑރ ޚަލީލް

9 ޑިސެމްބަރ 2018

ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ 10 ރަށެއްގައި ފެށުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 2008 އިން ފެށިގެން ސާވޭ ކޮށްފައިކަމާއި ނަމަވެސް ސީޕްލޭންގެ އޮޕަރޭޓިންގ ކޯސްޓް މަތިވުމާއި ޓިކެޓްގެ އަގު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

9 ޑިސެމްބަރ 2018

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކުން އުފައްދާފައިވާ ބާވަތްތައް 1 ޖެނުއަރީ 2019 އިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޓިކެޓް ޑރ. ޚަލީލަށް

3 ޑިސެމްބަރ 2018

ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާނެ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި މިހާރުގެ ވެސް މެންބަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމްއިން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ވަކިތާރީޚެއްޖެހީ ވަގުންތަކެއް ޤާނޫނަށް ފިލަން: ޑރ. ޚަލީލް

3 ޑިސެމްބަރ 2018

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް އުފެއްދި ދެ ކޮމިޝަންގެ ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ ވަކި ބޭނުންތަކެއް ހާސިލް ކުރުން ކަމަށާއި އެ ބިލްގައި ވަކިތާރީޚުތަކެއްޖެހީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ރައީސް އިބޫ ހެއްދެވި ކޯލިޝަން، ކޯޅޭޝަންއަކަށް

2 ޑިސެމްބަރ 2018

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުންނާއެކު ހެއްދެވި އެއްބަސްވުން އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން އުވާލައި އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ރާއްޖޭ މިވައްޓާލަނީ ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް: ޑރ.ޚަލީލް

24 ނޮވެންބަރ 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ މިލިޓަރީ ބޭސްއެއް ހެދިގެން ނުވާނެކަމަށާއި ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައިވެސް ރާއްޖެ ނުރައްކަލާ ދިމާލަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ގެންދާކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ކައުންސިލްއާއި ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރީގެ ކުނިގޮނޑު ސާފުކޮށްފި

22 ނޮވެންބަރ 2018

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިލަންދޫ ކުރީގެ ކުނިގޮނޑު ސާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެގެ މި މަސައްކަތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުން އެދޭ މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނައިދެއްވާ: ޑރ.ޚަލީލް

20 ނޮވެންބަރ 2018

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ދެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަންހުރި ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނުއްވައި ދެއްވުމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ.ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4 28