Equipments to improve response capabilities during disasters
ޚަބަރު

ކާރިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފުރަތަމަ މަރުކަޒު ފ. ނިލަންދޫގައި

13 އޮކްޓޯބަރ 2017

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެދާނެ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފުރަތަމަ މަރުކަޒު ފ. ނިލަންދޫގައި މިހާރު [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރަ
ޚަބަރު

އޮޑިޓް 2016: އައްޑަނަ ފިހާރައިން 1.1 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއަށް އޮޑިޓަރުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރައިން 9 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް [ވިދާޅުވޭ]

IMG_4461-678x381
ޚަބަރު

ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ޢިމާރާތް ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ކުއްޔަށް ދީފި

9 އޮގަސްޓް 2017

ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތް ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ރަމްޒީ ކުއްޔަކަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މި [ވިދާޅުވޭ]

މަގުތަކަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. (ފޮޓޯ: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް)
ޚަބަރު

ފެންބޮޑުވާ މަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި

5 އޮގަސްޓް 2017

ނިލަންދޫގެ އިރުވައިކޮޅުގައި ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެއާއި މިއަދު އެ މަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން [ވިދާޅުވޭ]

ޑރ.ޝަމީމްއާއިއެކު ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓި (ފޮޓޯ:ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް)
ޚަބަރު

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއިގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއް ނިލަންދޫގައި ހިންގައިފި

5 އޮގަސްޓް 2017

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ނިިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ނިލަންދޫގައި ހިންގައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އިރުމަތީ މައިޒާން ހަދާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރަން ފަށައިފި

21 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި މައިޒާން ހަދާ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުގެ މި މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ރަށުގެ ބައެއްފަރާތްތަކާއި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ބޮޑެތި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ – އައިއެމްއެފް

17 ޖުލައި 2017

ބޮޑެތި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ބުނެފިއެވެ. އައިއެމްއެފް އިން މިހެން ބުނީ މި މަހުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕަށް ޓީޗަރަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

16 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫގައި ހުރި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕަށް ރިސޯސް ޓީޗަރަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުން ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް އޮތް ފަރާތެއްނަމަ، [ވިދާޅުވޭ]

ޑީޓެކްގެ ޓެކްނީޝަނުން އިންޖީނު ހަދަމުން ގެންދާއިރު ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވަނީ
ޚަބަރު

އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އިންޖީނު ހަދައިފި

15 ޖުލައި 2017

ނިލަންދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލަ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ޙައްލުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދެ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިންޖީނަށް މި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

coucil3
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުން 28 ޖުލައިގައި ބާއްވަނީ

15 ޖުލައި 2017

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއެކު ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާގޮތަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން، އެ ބައްދަލުވުމުގައި 2018 ވަނަ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 22