ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހަވަޔަށް

13 ޖެނުއަރީ 2019

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިޙްގެ ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަސްތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ފަށަން ވިދާޅުވި ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޓްރަޔަލްއަށް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ 25 ސްކޫލްގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މުސްތަގްބަލް ބައްޓަން ކުރާނީ ޕީއެންސީން: ޑރ.ޚަލީލް

13 ޖެނުއަރީ 2019

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މުސްތަގްބަލް ބައްޓަން [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އަންހެނުން ކޮމިޓީގެެ ރައީސާއަކަށް ހައްވަ

13 ޖެނުއަރީ 2019

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ނިލަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއަކަށް ޙައްވާާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ދެވަނަ ދައުރަކަށްވެސް އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮތް ވޯޓްލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

މެންބަރ ޑރ. ޚަލީލް ޕީ.އެން.ސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

12 ޖެނުއަރީ 2019

ރައީސް ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައި އުފައްދާފައިވާ ޕާޓީ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްއަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

މިއުޅެނީ އިމާރާތުގެ މައްސަލައެއްނޫން. މިއުޅެނީ އަޅުގަނޑަށް ކެއްސެއްދިނުމުގެ މައްސަލައެއް – ޑރ. ޚަލީލް

10 ޖެނުއަރީ 2019

މިއުޅެނީ އިމާރާތުގެ މައްސަލައެއް އޮވެގެނެއްނޫންކަމާއި މިއުޅެނީ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެމަނިކުފާނަށް ކެއްސެއް ދެވޭނެގޮތެއް ނެތިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި ދާއިރާގެ މެންބަރ ޑރ. ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މަސްލަޙަތުއޮންނަ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫއިން ބަލިމީހަކު ހާލުބޮޑުވެގެން މާލެ ގެނެސްފި

10 ޖެނުއަރީ 2019

ނިލަންދޫއިން ބަލިމީހަކު ހާލު ބޮޑުވެ އެމަޖެންސީގައި މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ ގެނެސްފިއެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރގެ އެހީގައި މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ފ. ނިލަންދޫ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

24 ޑިސެމްބަރ 2018

ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއާއިގުޅޭ އެކިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ މުވައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް މިވަގުތު މާލެ ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޓީމުން ނިލަންދޫގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ސުލްޙައަށް ޙަސީބު އިސްމާޢީލް ގޮވާލައްވައިފި

20 ޑިސެމްބަރ 2018

ނިލަންދޫގައި މިވަގުތު އޮތް ދެކޮޅުވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުން ވަރަށް މުހިއްމުކަމުގައި ވިދާޅުވެ ނިލަންދޫގެ ޞުލްޙައަށް ޙަސީބު އިސްމާޢިީލް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިރޭ މިކަމަށް ގޮވާލައްވައި ޙަސީބު ކުރެއްވި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފި

12 ޑިސެމްބަރ 2018

ފ. ނިލަންދޫގައި ހިންގާ ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީސްކޫލުން ދާދިފަހުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ވިސްލްބްލޯ ބިލަށް ތާއީދުކުރަން، ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި: ޑރ.ޚަލީލް

10 ޑިސެމްބަރ 2018

ރާއްޖޭގައި ފެތުރިފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޝޯލިޙްގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވިސްލްބްލޯ ބިލަށް ތާއީދުކުރައްވާކަމަށާއި ނަމަވެސް، އެބިލްގައި ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 28