pic
ޚަބަރު

ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީ ސްކޫލްގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ޕްރީސްކޫލެއް ނިލަންދޫގައި ހުޅުވައިފި

18 ޖެނުއަރީ 2018

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުފެށިގެންދިޔައީ ނިލަންދޫގައި ‘ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީ ސްކޫލް’ ގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ޕްރީ ސްކޫލެއް ހުޅުވިގެންނެވެ. ބަގީޗާގޭގެ 1 ވަނަ [ވިދާޅުވޭ]

FB_IMG_1515315558718
ޚަބަރު

ގައު ބޭލުމުގައި ގިނަބަޔަކު އަވަދިނެތި

7 ޖެނުއަރީ 2018

ސަރުކާރުން ނިލަންދުއަށް ހަދިޔާކުރި 50 ޕެލެޓް ގައު ބޭލުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި, ރައްޔިތުންގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހިމެނޭގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ. ނިލަންދެއަށް [ވިދާޅުވޭ]

ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ (ފޮޓޯ: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް)
ޚަބަރު

ނަރުދަމާ ނިޒާމު ”ކުޑަ ދުވަހެކޭ އެއްގޮތްވާނެ“: ޝިޔާމް

6 ޖެނުއަރީ 2018

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް މިހާރު “ކުޑަ ދުވަހެކޭ އެއްގޮތްވާނެ” ކަމަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސުޕަވައިޒަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އޭނާ މިގޮތަށް [ވިދާޅުވޭ]

ނިިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި ހުރި 40 ކިލޯގެ އިންޖީނު ހަދައި އިންޖީނު ރޫމް ސާފުކޮށްފައި. ކުރީގެ 2 ކައުންސިލުންވެސް މިތަކެތިވަނީ ހަލާކުވާން ދޫކޮށްލާފައި.
ޚަބަރު

ބާ ދަގަނޑަށް ދޫކޮށްލާފަހުރި ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަދައިފި

27 ޑިސެމްބަރ 2017

ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 40 ކިލޯވޮޓްސް އާއި 5 ކިލޯވޮޓްސްގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ބާދަނގަޑަށް ދޫކޮށްލާފައިވަނިކޮށް ނިލަންދޫ ރަށު [ވިދާޅުވޭ]

ފެންމީޓަރު ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮށީކައިރީ ލޯންޗެއް އަޅާފައި
ޚަބަރު

ބަނދަރުން ފެން ވިއްކަން ފެށުމުން ބަނދަރުގައި ވަޅެއް ބެހެއްޓުމަށް އެދިއްޖެ

2 ޑިސެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫ ބަނދަރުން ފެންވިއްކަން ފެށުމުން އަމިއްލަ ދޯންޏަށް ފެން އެޅުމަށް ބަނދަރުގައި ވަޅެއް ބަހައްޓަން ކާމިޔާބު 7 ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ޢަބުދުއްރައްޒާގް ޙުސައިން (އެސްޖެހި ރައްޒާގު) ނިލަންދޫ [ވިދާޅުވޭ]

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މުޙަންމަދު (މެޖެންޓާ ޓީޝާޓެއްގައި) އަދި ބައެއް ޒުވާނުން ފެންހިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ޚަބަރު

ކާޑާއި ގޭސް ހުރި މިންވަރު އެންގުމަށް ޑިސާސްޓަރ އިން އަންގައިފި

1 ޑިސެމްބަރ 2017

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގޭގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ކައްކާ ގޭސް ހުރި މިންވަރު އަންގައިދިނުމަށް ޑިސާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މިއަދު ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގައި އެދެފިއެވެ. ކައުންސިލުން ވާހަކަފުޅު [ވިދާޅުވޭ]

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް (ފޮޓޯ: ވަގުތު)
ޚަބަރު

ރައްޔިތުން އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

30 ނޮވެންބަރ 2017

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރަމުންދާއިރު، ރައްޔިތުން އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ދައުލަތުގެ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން [ވިދާޅުވޭ]

ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިލަންދޫގައި މިއަދު ކުރިޔަށްދަނީ
ޚަބަރު

ކޮޅިގަނޑު ވަރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

30 ނޮވެންބަރ 2017

ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލަންކާ އަދި އިންޑިޔާ ހިސާބަށް [ވިދާޅުވޭ]

ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކޯރު ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކު މިއަދު ކުރަނީ. (ފޮޓޯ: ކިޔުންތެރިއެއް)
ޚަބަރު

މޫސުމް ގޯސްވެ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ނިލަންދޫގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ

30 ނޮވެންބަރ 2017

ރޭ މެންދަމުން ފެށިގެން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ނިލަންދޫގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ބައެއް މަގުތަކުގައި ފޫޓަކަށް ފެން [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 24