ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

nil_athiri325453
ޚަބަރު

ރަށްވަށައިހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ނީލަން ކިޔަން އިޢުލާން ކޮށްފި

16 ނޮވެންބަރ 2016

ނިލަންދޫ ރަށްވަށައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ނީލަން ކިޔަން ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ. އެކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރަށުގެ ރަށްވަށައި ހިނގާމަގު [ވިދާޅުވޭ]

nil_mas44
ނިލަންދޫ

ސިޓީ: ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން

16 ނޮވެންބަރ 2016

އިރުއަރާފައި އިރުއޮއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ރަށު ކައުންސިލާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކޮށް، ރަށު ކައުންސިލާއި ގުޅޭގޮތުން އެކި ޝަކުވާތައް ކުރަމުންދާ ދުވަހެކެވެ. ނިލަންދޫގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ [ވިދާޅުވޭ]

kasrathumatheeha3455654
ޚަބަރު

ކަސްރަތު ކުލާހުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ބައިވެރިޔަކަށް މަތީހާ

15 ނޮވެންބަރ 2016

ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން ނިލަންދޫގައި މިހާރު ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަސްރަތު ކުލާހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން، ނިމިގެންދިޔަ މަހުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ [ވިދާޅުވޭ]

faec2154
ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފި

14 ނޮވެންބަރ 2016

ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފި އެވެ. އެމަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެމަރުކަޒުން ދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުން [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

ރިޕޯޓް