ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރ ނިލަންދޫ ސްޓޭޑިއަމްއަށް ޖައްސާފައި
ޚަބަރު

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެއަށް ގެންގޮސްފި

18 ފެބުރުއަރީ 2017

ކޮނޑުހުޅުއް ނެއްޓި ޙާލުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދިޔަ ފ.ދަރަނބޫދޫ، އައިޝަތު އިދުރީސް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެންގޮސްފިއެވެ. ނިލަންދެއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

joali21554
ޚަބަރު

އައިސްޕްލާންޓަށް ބިންދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ބަހަނާދައްކަނީ

16 ފެބުރުއަރީ 2017

މިފްކޯގެ ފަރާތުން ފ.ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައިސްޕްލާންޓް ނިލަންދޫ މަސްވެރި ބަނދަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް، ބަނދަރުމަތިން ބޭނުންވާ ބިން ދޫކުރުމާ މެދު ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ބަހަނާ ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. އައިސްޕްލާންޓް [ވިދާޅުވޭ]

ނިޔަމި ކޯސް ނިލަންދޫގައި ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދަނީ
ޚަބަރު

ނިޔަމި ކޯސް ނިލަންދޫގައި ފަށައިފި

16 ފެބުރުއަރީ 2017

ޖެނުއަރީ 1 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުދަތުރު ފަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ގަވައިދަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު، 2017 ޖެނުއަރި 1 އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި [ވިދާޅުވޭ]

ރޯވެފައި އޮތް ސަރަޙައްދު ރަށުގެ އިސް ބަޔަކު ބަލަނީ
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ކުނިގޮނޑުގައި ރޯކޮށްލައިފި

15 ފެބުރުއަރީ 2017

ފ.ނިލަންދޫ ކުނިގޮނޑުގައި އިއްޔެހަވީރު ބަޔަކު ރޯކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ކުނިގޮނޑުގެ ބޮޑުބައެއް އަނދައިފިއެވެ. ނިލަންދޫއިން ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅަކު ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކުނިގޮނޑު އަނދާފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ރޯކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު