ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ޚަބަރު

އިރުމަތީ މައިޒާން ހަދާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރަން ފަށައިފި

21 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި މައިޒާން ހަދާ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުގެ މި މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ރަށުގެ ބައެއްފަރާތްތަކާއި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ބޮޑެތި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ – އައިއެމްއެފް

17 ޖުލައި 2017

ބޮޑެތި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ބުނެފިއެވެ. އައިއެމްއެފް އިން މިހެން ބުނީ މި މަހުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕަށް ޓީޗަރަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

16 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫގައި ހުރި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕަށް ރިސޯސް ޓީޗަރަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުން ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް އޮތް ފަރާތެއްނަމަ، [ވިދާޅުވޭ]

ޑީޓެކްގެ ޓެކްނީޝަނުން އިންޖީނު ހަދަމުން ގެންދާއިރު ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވަނީ
ޚަބަރު

އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އިންޖީނު ހަދައިފި

15 ޖުލައި 2017

ނިލަންދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލަ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ޙައްލުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދެ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިންޖީނަށް މި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

ރިޕޯޓް