previous arrow
next arrow
Slider
Uncategorized

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް އިންޓަރނެޓް ނިލަންދޫއަށް ދީފި

15 ޖެނުއަރީ 2019

ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ރައްތަކަށް ދޫކުރަމުންދާ ހައި ސްޕީޑް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ނިލަންދޫއަށް މިއަދު ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާއްވާފައިވަނީ ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ޚަބަރު

ސުލްޙައަށް ޙަސީބު އިސްމާޢީލް ގޮވާލައްވައިފި

20 ޑިސެމްބަރ 2018

ނިލަންދޫގައި މިވަގުތު އޮތް ދެކޮޅުވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުން ވަރަށް މުހިއްމުކަމުގައި ވިދާޅުވެ ނިލަންދޫގެ ޞުލްޙައަށް ޙަސީބު އިސްމާޢިީލް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިރޭ މިކަމަށް ގޮވާލައްވައި ޙަސީބު ކުރެއްވި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފި

12 ޑިސެމްބަރ 2018

ފ. ނިލަންދޫގައި ހިންގާ ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީސްކޫލުން ދާދިފަހުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ވިސްލްބްލޯ ބިލަށް ތާއީދުކުރަން، ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި: ޑރ.ޚަލީލް

10 ޑިސެމްބަރ 2018

ރާއްޖޭގައި ފެތުރިފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޝޯލިޙްގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވިސްލްބްލޯ ބިލަށް ތާއީދުކުރައްވާކަމަށާއި ނަމަވެސް، އެބިލްގައި ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޚިޔާނާތުގެ އަޑި ހޯދަން އެމްއެމްއޭއިން ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

10 ޑިސެމްބަރ 2018

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތެރެ އިން ހިންގި ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެމްއެމްއޭގެ ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު