ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

dharaschool2454
ޚަބަރު

ދަރަބޫދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ އާ ޢިމާރާތް ހިޔާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

14 އޮކްޓޯބަރ 2016

ދަރަބޫދޫ ޕްރީސްކޫލުގެ އާ ޢިމާރާތް ހިޔާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން، ދަރަބޫދޫ ރަށު ކައުންސިލުން  އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ. އެމަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ގެޒެޓްގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައި އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

mpdrkhaleel2545
ޚަބަރު

ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޒު ކޮށްދިނުން އެދި އެމައްސަަލަ ކޯޓަށް ވައްދައިފިން – ޑރ.ޚަލީލު

14 އޮކްޓޯބަރ 2016

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެޕާޓީގެ މެންބަރުންތަކެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަށް އަމަލު ކުރަމުން ނުދާތީ ކޯޓުގެ އަމުރު [ވިދާޅުވޭ]

ppm3564
ޚަބަރު

ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމުން ނެރެފައިވާ އިޢުލާނަށް ތަބާނުވުމަށް އެދިއްޖެ

13 އޮކްޓޯބަރ 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް ނެރެފައިވާ އިއުލާނަށް ތަބާނުވަން، އެޕާޓީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުންނާއި ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕާއި ކައުންސިލް މެންބަރުން [ވިދާޅުވޭ]

mnulearningcenter2454
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ލާނިންގ ސެންޓަރުން 2017 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯސްތައް ހާމަކޮށްފި

13 އޮކްޓޯބަރ 2016

ނިލަންދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ދިވެހި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލާނިންގ ސެންޓަރުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމު (ޖެނުއަރީ) އަދި ދެވަނަ ޓާމު (ޖުލައި) ގައި ފަށާ ކޯސްތަކުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

ކުޅިވަރު