ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް (ފޮޓޯ: ވަގުތު)
ޚަބަރު

ރައްޔިތުން އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

30 ނޮވެންބަރ 2017

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރަމުންދާއިރު، ރައްޔިތުން އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ދައުލަތުގެ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން [ވިދާޅުވޭ]

ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިލަންދޫގައި މިއަދު ކުރިޔަށްދަނީ
ޚަބަރު

ކޮޅިގަނޑު ވަރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

30 ނޮވެންބަރ 2017

ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލަންކާ އަދި އިންޑިޔާ ހިސާބަށް [ވިދާޅުވޭ]

ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކޯރު ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކު މިއަދު ކުރަނީ. (ފޮޓޯ: ކިޔުންތެރިއެއް)
ޚަބަރު

މޫސުމް ގޯސްވެ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ނިލަންދޫގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ

30 ނޮވެންބަރ 2017

ރޭ މެންދަމުން ފެށިގެން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ނިލަންދޫގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ބައެއް މަގުތަކުގައި ފޫޓަކަށް ފެން [ވިދާޅުވޭ]

މައިޒާނުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން
ރިޕޯޓް

100 ދުވަސްތެރޭގައި ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ކުރީ ކޮންކަމެއް؟

29 ނޮވެންބަރ 2017

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލަކީ “ވާވެފައިވާ” ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. އެކަމާއިގުޅިގެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ [ވިދާޅުވޭ]

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު